English

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 24-5-2018

Hoewel deze site voornamelijk privé content bevat, gebruik ik deze site ook als mijn zakelijke website. Aangezien ik als zelfstandig ondernemer moet voldoen aan de Europese privacy wetgeving (AVG/GDPR), heb ik als onderdeel hiervan dan ook deze privacy verklaring op deze site beschikbaar gesteld.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van mij als ZZP'er, werkend onder de naam Booden.net en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 51874725

Deze site

Deze site maakt geen gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst), wel maakt deze site gebruik van de LinkedIn profiel button. Als gebruiker van deze LinkedIn profiel button heb ik geen invloed op het gebruik van cookies door LinkedIn. Voor eventuele vragen over het cookie en privacy beleid van LinkedIn verwijs ik u naar hun website.

Doelen

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van de financiële administratie, specifiek bij verwerking facturen/betalingen
 • Het opstellen en vastleggen van overeenkomsten
 • Het opstellen en vastleggen van offertes
 • Het bijhouden van contacten en afspraken
 • Het contact houden met zakelijke relaties
 • Het verzoeken om een referentie te geven
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Gegevens die mogelijk worden vastgelegd

 • Naamgegevens
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Functie(s)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankgegevens
 • Handtekening

Waarom

Uw gegevens worden verwerkt om contracten vast te leggen, of om u een offerte te kunnen doen. Bij facturen kunnen deze aan een persoon worden gericht, hiervoor worden dan ook persoonsgegevens gebruikt. In onderlinge communicatie is er meestal ook sprake van het gebruik van persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres bij een mailcontact, en naam en telefoonnummer bij een telefonisch contact. Bij email contact is er in het zakelijke contact vaak ook sprake van een email handtekening, automatisch onder aan de email toegevoegde content, waarin mogelijk persoonsgegevens aanwezig zijn. Om contact met u te houden, worden contactgegevens vastgelegd, en email berichten kunnen worden bewaard o.a. i.v.m. operationele afspraken. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk een contract aan te gaan, of om onderling te communiceren, persoonsgegevens zijn daarom nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit geldt zowel voor clienten als ook voor leveranciers.

Contact

Als ZZP'er controleer ik met regelmaat of ik aan deze privacy verklaring voldoe. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, dan kan u contact met mij opnemen:

Ronald Booden
Amaliaplaats 16
2713 BJ Zoetermeer
Mobiel: 06-44534176
Email:

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Gegevens zullen alleen met derden worden gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van mij, u kan hierbij denken aan online boekhoud en/of relatiebeheer software, of een boekhouder/accountant, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, hierbij blijf ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u doen door contact met mij op te nemen, zie kopje contact. Aangezien het voor u en mij van belang is, dat ik alleen van/aan u als betrokken persoon informatie verstrek, aanpas of verwijder, zal ik uw identiteit moeten controleren, voordat ik een dergelijk verzoek kan uitvoeren. Ik zal zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien er sprake is van wettelijke verplichtingen, kan het zijn dat een verzoek tot correctie/verwijdering (gedeeltelijk) niet mogelijk is, in een dergelijk geval zal ik u hierover informeren en aangeven om welke gegevens het gaat en wat de onderliggende reden is.

Bezwaar

U kan verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of tegen de verwerking bezwaar maken, neem hiervoor contact met mij op, zie kopje contact.

Toestemming

Indien ik van u toestemming heb gekregen voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor specifieke doelen, dan heeft u altijd de mogelijkheid om deze toestemming weer in te trekken, neem daarvoor contact met mij op, zie kopje contact. Als u toestemming heeft gegeven voor een specifiek doel, zullen uw gegevens alleen voor dit specifieke doel worden gebruikt. Voor specifieke doelen, bijvoorbeeld voor het geven van een referentie, zal altijd eerst toestemming worden gevraagd.

Beveiliging

De bescherming van uw gegevens is voor mij erg belangrijk en heeft dan ook altijd mijn aandacht. Als u een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met mij op, zie kopje contact.

Klachten

Heeft u klachten omtrent uw privacy bij mij, dan kan u altijd contact met mij opnemen, zie kopje contact. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.